ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENArtikel 1 - Onze gegevens

JOMILA BVBA
Boerenkrijglaan 173
2260 Westerlo
+32(0)14 54 85 21
info@jomila.be
BTW BE 0447.888.194

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Alle offerten zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen (ook indien voorkomend op onze prijslijsten) en hoeveelheden als ten aanzien van levertijd.
Bestellingen door ons aangenomen of bevestigd, geschieden op basis onzer algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3 - Bedenktermijn

Bij aankopen via onze webshop heeft u volgens de Belgische wet een bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op de dag na in ontvangstname door u of namens u. Indien u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken. Hiervoor kan u gebruikmaken van dit formulier. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Er is geen verzakingsrecht indien het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde ene ongebruikte staat verkeren.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terug te bezorgen, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat u kenbaar heeft gemaakt het verzakingsrecht te wensen gebruiken, samen met alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen. Dit alles moet worden terugbezorgd in onze winkel op het adres vermeld in Artikel 1 van deze verkoopsvoorwaarden. Ook uw bankrekeningnummer dient u ons te bezorgen. JOMILA BVBA betaalt u dan het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terug.

Indien blijkt dat de terugbezorgde goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn geretourneerd, dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald.

Voor goederen die speciaal voor u gemaakt of aangepast zijn, heeft u geen verzakingsrecht.

Artikel 4 - Levering en levertermijn

Wij leveren binnen een straal van 20 km rond het adres vermeld in Artikel 1 van deze verkoopsvoorwaarden. De levering gebeurt door ons eigen personeel en hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.

Voor overschrijding van een te voren overeengekomen levertermijn zijn wij niet aansprakelijk. De uiterste levertermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, behalve wanneer u kiest voor betaling via overschrijving. In dat geval geldt dat de uiterste levertermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Ingeval van heirkracht zijn wij gemachtigd bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren. Hierbij wordt het gefactureerde bedrag geheel of gedeeltelijk terugbetaald in overeenstemming met de geannuleerde onderdelen van de bestelling.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Artikel 5 - Garantie

JOMILA BVBA volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van JOMILA BVBA, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Artikel 6 - Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten en verplichte Bebat/Recupel bijdrage worden afzonderlijk vermeld. Onze prijzen (exclusief verzendkosten) zijn steeds die van de fabrikant. Wanneer de prijzen op deze website hier duidelijk van afwijken, behouden wij het recht om bestellingen op basis van de foutieve prijzen te annuleren. Hierbij wordt het volledige gefactureerde bedrag (inclusief verzendkosten) aan u terugbetaald.

Artikel 7 - Aankoop en betaling

Wanneer u de door JOMILA BVBA gestelde voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, geldt de overeenkomst tussen JOMILA BVBA en u als koper met betalingsplicht. Hiervoor is geen gewone handtekening nodig.

JOMILA BVBA behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij, maar niet beperkt tot, grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Aankopen worden altijd bevestigd per e-mail of per telefoon. Wanneer u nog geen bevestiging hebt ontvangen, is de overeenkomst nog niet van kracht.

De enige mogelijke betalingsmethoden zijn vooraf per overschrijving of via de andere betaalmiddelen voorgesteld op deze website. Het geleverde blijft ons eigendom tot volledige betaling van de totale koopsom.

In geval van niet-tijdige betaling is JOMILA BVBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden en de aankoopbevestiging worden steeds gegeven in het Nederlands.

Artikel 8 - Klachten

Klachten dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk ingediend te zijn. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid

Voor schade of ongeval aan kopers of derden, direct of indirect, ingevolge gebruik van door ons geleverde goederen of van deze website, zijn wij niet aansprakelijk, ook niet ingeval deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid ener constructiefout.

JOMILA BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het e-mailadres vermeld in Artikel 1 van deze voorwaarden. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. JOMILA BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

JOMILA BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

JOMILA BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 10 - Privacy

De gegevens die u verschaft bij de aankoop van een product via onze webwinkel worden enkel gebruikt om de betaling en verwerking van deze bestelling succesvol te volbrengen. Verdere bepalingen zijn te vinden in ons Privacybeleid.

Artikel 11 - Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbank van Turnhout.